โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์และปรางทิพย์เดย์แคร  แบ่งเป็น 2 แผนก คือ              
             
         *  แผนกเดย์แคร์
         *  แผนกอนุบาลภาคภาษาไทย และอนุบาลภาคภาษาอังกฤษ 
 

การรับนักเรียน :  เฉพาะนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง

         *  แผนกเดย์แคร์ รับเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 3 ขวบ
         *  แผนกอนุบาล (ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รับเด็กอายุ 3 - 6 ขวบ

  หลักฐานการรับสมัคร  : ผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ดังนี้

        1)  สูติบัตร (ฉบับจริงและสำเนา 1 ใบ)
        2)  สำเนาทะเบียนบ้าน
        3)  รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูปพร้อมผู้ปกครองท่านละ 2 ใบ
        4)  สมุดบันทึกสมุดสุขภาพจากแพทย์
        5)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 1 ใบ

 

ภาคการศึกษา

          *  แผนกเดย์แคร์ รับเลี้ยงเด็กทุกวันไม่ปิดเทอม ปิดเฉพาะวันหยุดราชการ
             และวันหยุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
          *  แผนกอนุบาล แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน
                 ภาคเรียนที่ 1 : พฤษภาคม – กันยายน
                 ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน – มีนาคม
             (มีวันหยุดระหว่างภาคแต่ละภาคเป็นเวลา 1  สัปดาห์)

 

หลักสูตร 

         โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2543  พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแบบด้านสติปัญญาของโรงเรียนเอง  และพัฒนาหลักสูตรและสื่อให้ทันสมัยทุกปีการศึกษา
มีคณะที่ปรึกษาโรงเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้คำแนะนำปรึกษา

 

 แนวทางการพัฒนานักเรียน 

          ปรัชญาโรงเรียน : อบอุ่นเหมือนบ้าน ปูพื้นฐานความพร้อม  โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย     

          เพื่อพัฒนาความพร้อมของนักเรียนทุกด้านทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม                           
          และสติปัญญา จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้อย่าง
          มีความสุข ประเมินตามสภาพจริงด้วยแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

ชั้นเรียน 

          *  แผนกเดย์แคร์แบ่งเป็นกลุ่มตามอายุของเด็ก
          *  แผนกอนุบาล มีตั้งแต่อนุบาล 1 - 3 และ EEP K1 – 3

 

เวลาเรียน 

      วันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.


วันหยุดเรีย
 

          *  วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดราชการ
          *  หยุดประจำภาคเรียน เดือนตุลาคม และกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม
          *  หยุดระหว่างภาคเรียน
          *  หยุดตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ


การขาดเรียน 

       แจ้งให้โรงเรียนทราบทางโทรศัพท์หรือออกจดหมาย

 

โภชนาการ 

        นักเรียนจะได้รับประทานอาหารอย่างมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่และถูกสุขลักษณะ

            09.20 น.   นมและขนมเบเกอรี
            12.00 น.   อาหารกลางวัน (ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ) ขนมหวานหรือผลไม้
            14.30 น.   อาหารว่าง หรือผลไม้ หรือไอศกรีม

 

การเจ็บป่วย 

           *  นักเรียนที่เป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ
           *  ถ้านักเรียนมีไข้หรือเจ็บป่วยระหว่างวัน ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
           *  ถ้านักเรียนประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดกรณีฉุกเฉินทางโรงเรียนจะนำส่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธ     
              หรือโรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที และติดต่อให้ผู้ปกครองทราบทันที
           *  ถ้านักเรียนเจ็บป่วยแต่น้อยและไม่เป็นโรคติดต่อสามารถนำยามารับประทานที่โรงเรียนได้

 

การรับ-การส่ง 

            *  ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และสามารถรับนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น.
            *  โรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้ผู้ปกครอง
            *  โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนไปกับผู้ปกครองที่ไม่มีบัตรมาแสดง
               (ยกเว้นบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ได้รับหมอบหมายเป็นการถาวร)
            *  ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต
            *  ถ้าบัตรสูญหายหรือฉีกขาด ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อทำบัตรใหม่

 

ข้อห้าม 

        ห้ามนักเรียนสวมใส่เครื่องประดับที่มีค่าและนำสิ่งของมีค่าหรือของเล่นมาโรงเรียน
        ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดการสูญหาย

 

การชำระเงิน 

     -  การชำระเงินทั้งค่าเทอมและค่าเรียนกิจกรรมเสริม ชำระด้วยบัตร Payment Card ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้ออกบัตรให้
          โดยจะมี code ประจำตัวของนักเรียน และชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

             *  แผนกเดย์แคร์ เก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน โดยเรียกเก็บ 4 เดือนครั้ง
             *  แผนกอนุบาล (ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) แบ่งเก็บเป็น 3 ครั้ง

                 ครั้งที่ 1  :  ภายในเดือนมีนาคม
                 ครั้งที่ 2  :  ภายในเดือนสิงหาคม
                 ครั้งที่ 3  :  ภายในเดือนธันวาคม

      -  นักเรียนเข้าใหม่ต้องชำระเงินครั้งที่ 1 ในวันสมัครเรียน
      -  นักเรียนจะเรียนเต็มภาคเรียนหรือไม่ก็ตามหากยังมิได้แจ้งลาออกหรือลาพักการเรียนภายในสัปดาห์แรกที่เปิดภาคเรียน
         จะต้องชำระค่าเล่าเรียนเต็มภาค
      -  ในกรณีที่ชำระค่าเล่าเรียนแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินแก่ผู้ปกครอง

 

การแต่งกาย 

            *  ใช้ชุดเครื่องแบบ ชุดพละของโรงเรียน และชุดนอนตามแบบของโรงเรียน (เครื่องแบบต่างๆ มีจำหน่ายที่โรงเรียน)
            *  รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสั้นสีขาว และรองเท้าผ้าใบสีขาว

 

เครื่องใช้ส่วนตัว  

            *  แป้งกระป๋อง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันให้นักเรียนนำมาปีละ 2  ครั้ง  
            *  รองเท้าแตะยาง 1 คู่
            *  โรงเรียนจัดทำถุงผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวโดยคิดเงินอยู่ในรายการของใช้แรกเข้า
            *  เครื่องใช้ที่ทางโรงเรียนจัดให้เหล่านี้ จะส่งคืนผู้ปกครองทุกเย็นวันศุกร์เพื่อทำความสะอาด
               และโปรดนำกลับมาใหม่ในเช้าวันจันทร์