การรับนักเรียน

 • รับเฉพาะนักเรียนไป-กลับ
 • รับนักเรียน ชายและหญิง ตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 2 ขวบครึ่ง
 • แบ่งกลุ่มพัฒนาการตามช่วงอายุของเด็ก
  • Day Care XS อายุ 3 เดือน – 12 เดือน
  • S อายุ 1 – 2 ขวบ
  • M-L อายุ 2 – 2 ขวบครึ่ง

เวลาเรียน

 • 8:30 – 15:00 น.

ภาคการศึกษา

 • รับเลี้ยงเด็กทุกวันไม่มีปิดเทอม

วันหยุด

 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • วันหยุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

อัตราค่าใช้จ่าย

 1. ค่าแรกเข้า 7,000 บาท
 2. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ 10,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
Daycare XS 11,500 บาท/เดือน
Daycare S, M, L 10,500 บาท/เดือน
Daycare L 9,500 บาท/เดือน
 • หมายเหตุ: จ่ายล่วงหน้า 2 เดือน และเรียกเก็บ 4 เดือนครั้ง

*ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 2567

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร (download)
 2. สูติบัตร (ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว อย่างละ 12 รูป และรูปถ่ายผู้ปกครองท่านละ 2 รูป
 6. สมุดบันทึกสุขภาพจากแพทย์

การรับสมัคร

ติดต่อห้องธุรการ วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-15:00 น.

โทร: 02 579 3628, 064-540-6909, 083-616-5965

ดาวน์โหลดใบสมัคร

DOWNLOAD