เพื่อเป็นการเสริมทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนปกติ โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ได้จัด กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน (Extra Curriculum Activities-ECA) ที่หลากหลาย เปิดสอนตามความถนัดความสนใจของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ดนตรี กีฬา ภาษา หรือทักษะเสริมอื่น ๆ กิจกรรม ECA จะเปิดสอนตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น.

 • FUN WITH ENGLISH สอนโดยสถาบัน NAVA SCHOOL BANGKOK (ฝึกการฟัง พูด สนทนาเรื่องราวรอบตัว ในชีวิตประจำวัน โดยครูชาวต่างชาติ)

  เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ Thematic Approach มีหัวข้อการเรียนที่ หลากหลาย ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ

 • Phonics for Kindergarten สอนโดยสถาบัน NAVA SCHOOL BANGKOK (ฝึกการฟัง พูด สนทนา การออกเสียง ที่เป็นพื้นฐานการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษต่อไป โดยครูชาวต่างชาติ) (กลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน)

  เรียนรู้การออกเสียงตัวอักษรอย่างเป็นระบบ ฝึกการสะกดคำตามเสียงที่ได้ยิน เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆอ่านออกและเขียนได้แม่นยำ

 • LITTLE LAB JUNIOR สอนการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยสถาบัน EDU – KIDS PLANET (จำนวนไม่เกิน 20 คน)

  นักเรียนได้เรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์สิ่งของจากการทดลอง เพื่อฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้จากการทำกิจกรรม ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริงตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม ให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานต่อยอดความรู้ในระดับต่อไป

 • Prangthip Chill Dance (จำนวนไม่เกิน 20 คน)

  การเต้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเต้น Ballet, Jazz Dance, Hip Hop และ Drama โดยเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและเพื่อรองรับพัฒนาการในช่วงเริ่มต้นของเด็กปฐมวัยมากที่สุด โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์จึงเล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเต้น จึงทําให้เกิดคลาส “Chill Dance” ขึ้น ซึ่งเป็นคลาสเรียนที่ปูพื้นฐานทักษะการเต้นที่ผสมผสานแนวดนตรีที่หลากหลายโดยมีการสังเกตพัฒนาการและวัดผลสัมฤทธิ์ในคลาสเรียนจากการแสดงต่าง ๆ ในงานประจําปีของโรงเรียน

 • Little Mozart สอนโดยสถาบันดนตรี Yes I Can Music Academy

  สำหรับเด็กๆ EEP K1 – EEP K3

  เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคเรียน

  น้อง ๆ ซึมซับความเข้าใจ และประสบการณ์ทางด้านดนตรี เพื่อปูพื้นฐานสู่การเรียนเครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ

 • Ukulele & Singing สอนโดยสถาบันดนตรี Yes I Can Music Academy

  สำหรับเด็ก ๆ EEP K1 – EEP K3

  เรียนรู้คอร์ดและจังหวะในการเล่นอูคูเลเล่ โดยแบ่งตามระดับการเรียนของเด็ก ๆ แต่ละคน ฝึกการร้อง และการจับจังหวะเพลงไปพร้อมกับการเล่นอูคูเลเล่ ให้ตรงตามจังหวะ

 • Keyboard สอนโดยสถาบันดนตรี Yes I Can Music Academy

  สำหรับเด็ก ๆ EEP K1 – EEP K3

  เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีคีย์บอร์ด เรียนรู้ตัวโน้ตและฝึกการอ่านโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น

  ฝึกเล่นเพลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคเรียน

  ฝึกทักษะการเล่นทั้งมือขวาและมือซ้ายให้สัมพันธ์กันตามจังหวะของบทเพลง สามารถต่อยอดสู่การเรียนเปียโน

 • Creative Crafts & Clay ศิลปะและการประดิษฐ์ สอนโดยสถาบัน Art 2 Hands

  เน้นให้เด็ก ๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระผ่านการทำงานศิลปะในหลากหลายเทคนิค เช่น งานประดิษฐ์ งานปั้นดินน้ำมัน ดินเกาหลี ดินญี่ปุ่น งานPop Up งานReuse งานD.I.Y งานMixed Art งานพิมพ์ภาพ งาน 2 มิติ และ3 มิติ

 • เทควันโด (จำนวนไม่เกิน 15 คน)

  กิจกรรมกีฬาเทควันโด เรียนสนุก เล่นสบาย มาขยับเเขนขาออกกำลังกาย เเละยังเพิ่มทักษะการทรงตัว ฝึกสมาธิ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์นำไปป้องกันตัวได้ในอนาคต

 • CHINESE FOR KIDS (จำนวนไม่เกิน 20 คน)

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร(หลังเลิกเรียน) Fufu Education (สถาบันสอนภาษาจีน ฟู่ฟู่)

  จัดกิจกรรมพิเศษภาษาจีน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาโดยนักภาษาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนเด็กเล็ก กระบวนการเรียนการสอนจะเน้นในเรื่องของ กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเกม การร้องเพลง การสนทนา ทักษะ การฟัง ฝึกการใช้ภาษา การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูดการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ โดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อ ภาษาจีนที่ใช้ในการเรียนคือ แมนดาริน (จีนกลาง) กิจกรรมและเกมต่างๆ จะเป็นสื่อกระตุ้นให้เด็กๆ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจกับภาษาต่างประเทศ

  ผู้สอนสามารถสื่อสารและสอนให้เด็กๆเรียนรู้ภาษา ทำความเข้าใจ และสนุกสนานไปกับภาษาจีนพร้อมๆกัน

 • SELF เสริมทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม โดย Social & Emotional Learning Framework (SELF) (กลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน)
 • Bricks 4 Kids Junior Inventor สอนเป็นภาษาอังกฤษ

  ⭐️Duplo Class for K.1

  เสริมสร้างจินตนาการ และเรียนรู้คำศัพท์รูปทรง, สี ,จำนวน ผ่านตัวต่อเลโก้ชุด Duplo ฝึกทักษะการต่ออย่างมีแบบแผน พร้อมทั้งบริหารกล้ามเนื้อมือ

  *ดำเนินการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ*

 • Bricks 4 Kids Advanced Inventor สอนเป็นภาษาอังกฤษ

  ⭐️ STEM Class for K.2-3

  เรียนรู้แบบ STEM Education สนุกสนานไปกับเลโก้ชุดพิเศษ เด็กๆจะได้ต่อโมเดลมากมาย พร้อมเพิ่มความตื่นเต้นด้วยอุปกรณ์มอเตอร์ที่ทำให้เลโก้เคลื่อนไหวได้ ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม สมาธิ และการแก้ปัญหา

 • Mental Arithmetic จินตคณิต สอนเป็นภาษาอังกฤษ

  ⭐️CMA จินตคณิต K.2-3

  ฝึกคิดเลขด้วย concept ลูกคิดกระตุ้นสมองทั้งสองซีก มิติสัมพันธ์ Mind map คำนวณตัวเลขเป็นภาพสู่การคิดเลขในอากาศได้รวดเร็วแม่นยำ ฝึกฝนท่องสูตรคูณเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มให้เด็กๆรักในคณิตศาสตร์

You’ll find a list of all the current instant bank transfer casinos slot machines and their payouts.