prangthip school

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์และปรางทิพย์เดย์แคร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ในระยะแรกเริ่มจัดการศึกษาในระดับเด็กเล็ก (อายุ 1-3 ขวบ) แต่เดิมใช้ชื่อว่า “ปรางทิพย์เนอสเซอรี่” ซึ่งในปัจจุบันก็คือ “ปรางทิพย์เดย์แคร์” ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงเปิดสอนเพิ่มในระดับอนุบาล (อายุ 3-5 ขวบ) โดยยึดปรัชญา “อบอุ่นเหมือนบ้าน ปูพื้นฐานความพร้อม” เป็นนโยบายของโรงเรียนตลอดมา โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน พัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีความงดงามทั้งกาย วาจา ใจ มีความพร้อมในการเรียนรู้ระดับต่อไป มีทักษะชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาความพร้อมของนักเรียนทุกด้าน สร้างเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการการจัดการศึกษาระดับอนุบาล

พันธกิจ (Mission)

1) พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ สมรรถนะตามวัย ด้านการเคลื่อนไหวและ สุขภาวะทางกาย ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ ด้านการคิด การสร้างสรรค์ และสติปัญญา ด้านการสื่อสารทั้งภาษาภาษาไทยและต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

2) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ สื่อ ให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

3) พัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5) เสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

นักเรียนกล้าแสดงออก ยิ้มแย้ม แจ่มใส

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

อบอุ่นเหมือนบ้าน ปูพื้นฐานความพร้อม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนของสถานศึกษา

– ร่วมอยู่ด้วยความรัก

– ตระหนักในคุณธรรม

– เลิศลํ้าด้วยพัฒนาการ

– สื่อสารด้วยเทคโนโลยี

เป้าหมาย (Goals)

1) นักเรียนมีสมรรถนะตามวัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์

3) นักเรียนใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะในการคิด สามารถออกเสียงภาษาไทยและอังกฤษได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมกับวัย และใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้

4) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

5) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน และระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

6) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7) ครูสามารถบูรณาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8) โรงเรียนมีทรัพยากรทางการศึกษาที่เหมาะสม ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

9) โรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งบริการทางวิชาการ

จุดเด่น จากคำที่พ่อแม่บอกต่อกัน

“เด็กที่รู้จักหน้าที่และรับผิดชอบ กล้าแสดงออกได้ดี มีความร่าเริงแจ่มใส ชอบไปโรงเรียนพบเจอผู้ใหญ่เด็ก ๆ จะไหว้ทุกครั้ง โดยผู้ปกครองไม่ต้องบอกให้ทำ กิริยามารยาทเรียบร้อย น่ารัก อย่างเห็นได้ชัด”

“ปรางทิพย์เป็นหนึ่งโรงเรียนที่ดีที่สุด โรงเรียนอบอุ่นเหมือนบ้านจริง ๆ รู้สึกวางใจ สบายใจที่ให้ลูกมาเรียน คุณครูดูแลใส่ใจเด็กดีมาก”

“เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองรู้สึกปลอดภัย เมื่อฝากลูกที่โรงเรียน รู้สึกได้ถึงการดูแลเอาใจใส่ เด็ก ๆ ตลอดเวลา 3 ปี ที่ได้ให้ลูกเรียนที่นี่ ไม่ผิดหวังเลย”

“ประทับใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนในทุก ๆ ด้านผลลัพธ์ที่ได้ คือ ลูกมีความสุข และชอบไปโรงเรียน ขอให้โรงเรียนรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ไว้ โรงเรียนจัดการศึกษาแผนกอนุบาลได้เหมาะสมทุกด้าน โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่น้องสนใจ และมีความสุขในการไปโรงเรียน คณะครู ผู้บริหารบุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง น่ารัก อบอุ่น เอาใจใส่เด็ก ๆ ดีมาก”

“คุณพ่อและคุณแม่ประทับใจการดูแลเอาใจใส่ ของคุณครูประจำชั้นเป็นอย่างยิ่ง มีความประทับใจคุณครู ที่ดูแลนักเรียน เหมือนลูกหลาน ทำให้สามารถไว้วางใจ มอบลูกหลานให้ท่านดูแลโดยไม่ต้องห่วง เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน”