โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างหลากหลาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป

Prangthip Kindergarten Extra English Program Curriculum เป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ที่เน้นภาษาอังกฤษผสมผสานกับภาษาไทย เด็กจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา โดยได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีทางตะวันตก ในขณะที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทจากครูไทย ภายใต้แนวคิดตะวันออกพบตะวันตก (East Meets West Concept)

Prangthip Kindergarten Extra English Program Curriculum ได้พัฒนาจาก Theme Based ของ Scholastic จากสหรัฐอเมริกา บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น Theme (หน่วยการเรียน) ที่แตกต่างกันตามระดับชั้นให้เหมาะสมกับวัยและบริบทของเด็ก Theme (หน่วยการเรียน) อาทิ

  • ชั้น EEP K 1 : My School, Home, Store, Food Shops, People in the Community and Project
  • ชั้น EEP K 2 : Our Nation and Our King, Farm, Sea, Supermarket, Exploring Our City and Project
  • ชั้น EEP K3 : I am Thai, Transportation, Museum, Garden, Zoo and Project

หลักสูตรนี้จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในแต่ละห้องมีครูเจ้าของภาษาและครูไทย ทำหน้าที่เป็น Homeroom Teacher และครูประจำชั้นร่วมกันจัดกิจกรรมและดูแลนักเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเลิกเรียน กิจกรรมในตารางเรียนประกอบด้วย Language Art Integrated Curriculum : Math Science and Social Studies สอนโดยครูชาวต่างชาติ ส่วนกิจกรรมบูรณาการ สร้างเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา คอมพิวเตอร์ และพลศึกษา / ว่ายน้ำ สอนโดยครูไทย โดยโรงเรียนได้จัดทำ Reading and Writing Workbook เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนโดยเน้น phonics และ Theme Based Activity Book เพื่อทบทวนประสบการณ์ตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน รวมทั้งแบบพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ และประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษานอกสถานที่ รักการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเลือกตามความสนใจ เช่น Fun with English, Phonics for Kindergarten, Little Lab Junior, Lego, กลไกหุ่นยนต์พื้นฐาน ภาษาจีน ว่ายน้ำ ศิลปะ ป้องกันตัว ศิลปะวาดภาพและการประดิษฐ์ ดนตรี นาฏศิลป์ Chill Dance

กิจกรรมพัฒนานักเรียนซึ่งจัดโดยโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประชาธิปไตยวัยอนุบาล โบสีชมพู สร้างเสริมจินตนาการ Sports Day บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพาน้องเข้าห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมมารยาทและประเพณีไทย และชมพูปรางทิพย์ เป็นต้น

เป้าหมายของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนที่จบชั้น EEP K3 เป็นคนดี มีสัมมาคารวะ ไหว้สวย รู้จักการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีสมรรถนะตามมาตรฐาน มีความสามารถในการคิด การแสดงออก การใช้ภาษาในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษคล้ายเจ้าของภาษา อ่านเขียนภาษาไทยและอังกฤษได้ตามวัย มีทักษะชีวิต สุขภาพกายและจิตสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาได้ทั้งโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนทั่วไป

การประเมินและการรายงานผลการพัฒนานักเรียน

  • Homeroom Teacher และครูประจำชั้น สื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อการส่งเสริม พัฒนาเด็ก นอกจากการสนทนากัน สื่อสารทางไลน์แล้ว ทุก ๆ สัปดาห์ สื่อสารแลกเปลี่ยนกันด้วย “บันทึกสารสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน”

  • Student Portfolio การจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะการคิด การทำงาน การจัดการ และการตัดสินใจ ของนักเรียน โดยนักเรียนบันทึกกิจวัตรที่ปฏิบัติ ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมแต่ละวัน และเก็บผลงานใส่แฟ้ม ประเมินแฟ้มของตนเองและเพื่อน โดยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมิน แฟ้มสะสมงานทุกภาคเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจะส่งมอบให้ผู้ปกครอง

  • Student Report รายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ของนักเรียน และความเห็นของ Homeroom Teacher และครูประจำชั้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบทุกภาคเรียน

  • Homeroom Teacher ประเมิน Oral Assessment ของนักเรียนรายบุคคลในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2