รางวัลและการเป็นที่ยอมรับ

พ.ศ. 2533

โล่เกียรติคุณโรงเรียนเอกชนดีเด่น ปีการศึกษา 2533 ระดับก่อนประถมศึกษาส่วนกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

พ.ศ. 2543-2547

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ระดับก่อนประถมศึกษา

พ.ศ. 2545

ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

พ.ศ. 2545

ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

พ.ศ. 2547

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในระดับดีทุกมาตรฐาน

พ.ศ. 2551

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีทุกมาตรฐาน

  • ปรางทิพย์เดย์แคร์ ได้รับการยกย่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่ดีเยี่ยมประจำปี 2551 และ 2552
  • เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและการวิจัยระดับปฐมวัยของครูทุกสังกัด
  • เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการของนิสิตและนักศึกษาสาขาการสอนปฐมวัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ

พ.ศ. 2554

โล่ยกย่องการเป็นโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ได้รับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 จากมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา

พ.ศ. 2554

โล่โครงการยกย่องเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นเอกชนพ.ศ. 2551 – 2554 ได้รับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ. 2554

เกียรติบัตร รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับดี เลขที่ สนอ(ร.) 04983/2554 โดยกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2554

รางวัลประเภทชมเชย การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับอนุบาล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

พ.ศ. 2556

ป้ายพระราชทาน จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2555-2557 เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา

พ.ศ. 2557

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้ 100 คะแนนเต็ม เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 โรงเรียนได้รับการประเมินการศึกษาเอกชน คณะผู้ประเมินประกอบด้วย ดร.สุภาพร ศรีเรืองสกุล ดร.ไพเราะ มีบางยาง และนายวิน จิตรไกรสร คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

พ.ศ. 2557

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่3 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา และผลการประเมินรายมาตรฐานส่วนใหญ่ได้ระดับดีมาก

พ.ศ. 2557

อาจารย์ปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “10 ครูคุณธรรม สตรีไทย” ประจำปี 2557 จัดโดยมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา ร่วมกับชมรมโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา และชมรมครูคุณธรรมสตรีไทย เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ครูสตรีไทยที่มีคุณธรรมและคุณสมบัติของสตรีไทยตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันสตรีไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พ.ศ. 2558

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งผู้ประเมินจาก สมศ ได้มาประเมินปรางทิพย์เดย์แคร์ เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ผลการประเมิน ได้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ ร้อยละ 97.00 ระดับคุณภาพดีมาก

พ.ศ. 2558

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมอบเกียรติบัตร โรงเรียนเครือข่าย ที่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมวัย มาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 และ 2558

พ.ศ. 2559

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบเกียรติบัตร โรงเรียนเครือข่าย ที่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปฐมวัย มาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

พ.ศ. 2560

ป้ายพระราชทาน จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 – 2562 เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา” โดยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ “กิจกรรมจิตอาสาพาน้องเข้าห้องเรียน” ในงานสัมมนาเชิงวิชาการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2560 โดย มล.ปนัดดา ดิษยสกุล รัฐมนตรีช่วยการศึกษา ประธานโครงการ “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” เป็นผู้มอบรางวัล

พ.ศ. 2561

ครูอรวรรณ จันทบาล ได้รับเกียรติบัตร “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา

พ.ศ. 2561

ครูหทัยรัตน์ บัวจีน และครูสุนิสา มุกเหล็ก ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สปสกช) ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลในงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 “102 ปี การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต Private Education, Choice of the Future” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล