การรับนักเรียน

 • รับเฉพาะนักเรียนไป-กลับ

 • รับนักเรียน ชายและหญิง ตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง – 5 ขวบ
 • แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

  • ชั้นอนุบาล 1 หรือ EEP K1
  • ชั้นอนุบาล 2 หรือ EEP K2
  • ชั้นอนุบาล 3 หรือ EEP K3

หรือพิจารณาตามพัฒนาการของเด็ก

เวลาเรียน

 • 8:30 – 15:00 น.

ภาคการศึกษา

แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1: พฤษภาคม – กันยายน
 • ภาคเรียนที่ 2: พฤศจิกายน – มีนาคม

วันหยุด

 • ภาคเรียนที่ 1: ตุลาคม
 • ภาคเรียนที่ 2: มีนาคม-เมษายน

อัตราค่าใช้จ่าย

 1. ค่าแรกเข้า 7,000 บาท
 2. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ 10,000 บาท
 3. ค่าเล่าเรียน

*ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 2567

ค่าใช้จ่าย Thai Plus

ปีละ 72,000 บาท โดยแบ่งเก็บ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ภายในเดือนมีนาคม ภายในเดือนสิงหาคม ภายในเดือนธันวาคม
24,000 บาท 24,000 บาท 24,000 บาท

Extra English Program

ปีละ 116,550 บาท โดยแบ่งเก็บ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ภายในเดือนมีนาคม ภายในเดือนสิงหาคม ภายในเดือนธันวาคม

38,850 บาท

38,850 บาท 38,850 บาท

*ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 2567

**หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร (download)
 2. สูติบัตร (ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว อย่างละ 12 รูป และรูปถ่ายผู้ปกครองท่านละ 2 รูป
 6. สมุดบันทึกสุขภาพจากแพทย์

การรับสมัคร

ติดต่อห้องธุรการ วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-15:00 น.

โทร: 02 579 3628, 064-540-6909, 083-616-5965

ดาวน์โหลดใบสมัคร

DOWNLOAD