คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ และปรางทิพย์เดย์แคร์

คณะที่ปรึกษา

คณะครูฝ่าย Daycare

คณะครูฝ่ายอนุบาล

คณะครูฝ่ายอนุบาล

ครูผู้ช่วย