ปรางทิพย์เดย์แคร์ ได้วางรากฐานในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กอย่างเหมาะสมในการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัย โดยฝึกพัฒนาการและทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม ที่ส่งเสริมสมรรถนะเด็กทุกด้านด้วยความรัก ความเอาใจใส่และการดูแลอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้สำรวจสิ่งรอบตัวผ่านการเล่น ค้นคว้า ค้นพบด้วยตนเอง มีโอกาสในการคิดแก้ปัญหา เลือก ตัดสินใจ ในการใช้ภาษาสื่อความหมาย อย่างริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข อบอุ่นเหมือนบ้าน การวางรากฐานพื้นฐานนี้สามารถช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ในการเจริญเติบโตทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพทุกช่วงวัย

กลุ่ม XS เด็กเล็กอายุ 3 เดือน – 12 เดือน

การดูแลเด็กที่สำคัญที่สุดในวัยนี้มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่น ความปลอดภัย ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างครูผู้ดูแลและเด็ก ให้เกิดความไว้วางใจที่จะสร้างการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอนในการใช้ภาษา การสื่อสารผ่านการฟัง ต้องการรับรู้ข้อมูลเสียงพร้อมเห็นภาพอย่างเป็นธรรมชาติ การสัมผัสที่อ่อนโยน สนุกกับเรื่องรอบตัวจากการฟังนิทาน ฟังเพลง การสื่อสารเป็นเรื่องราวใกล้ตัวเด็กให้เด็กคุ้นเคยกับคำศัพท์ผ่านกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมเสริมที่หลากหลาย รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กได้ดื่มนมแม่ ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดในวัยนี้

กลุ่ม S เด็กเล็กอายุ 12 เดือน – 18 เดือน

เด็กวัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากกลุ่ม XS เด็กชอบการสำรวจ เรียนรู้จากการเห็น หยิบจับสัมผัสผ่านของเล่นและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ที่เน้นการเล่นอย่างมีความสุขพร้อมกับแทรกการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การฟังจากนิทาน ละครหุ่น เล่นบทบาทสมมติสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนุกอย่างต่อเนื่องกับการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ผ่านเสียงเพลง เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ดึงศักยภาพการใช้ภาษาสื่อสารในการพูดให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นร่วมกับการใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย

กลุ่ม M เด็กเล็กอายุ 18 เดือน – 2ปี

เด็กวัยนี้เริ่มเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึมซับการเลียนแบบจากสิ่งที่เห็น พูดในสิ่งที่ได้ยิน การจัดกิจกรรมในวัยนี้ได้กำหนดแนวทางและออกแบบที่จะกระตุ้นและตอบสนองกับความต้องการของเด็กอย่างท้าทาย ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากธรรมชาติ ต้นไม้ กรวด หิน ดิน ทราย ที่อยู่รอบตัวเด็ก เด็กสามารถตอบสนองต่อธรรมชาติด้วยวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจากสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลที่เกิดขึ้นในการทักทาย ขอบคุณ และขอโทษเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นและรู้จักช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในการแต่งตัว การรับประทานอาหาร ได้ตามวัยอย่างเหมาะสม

กลุ่ม L เด็กอายุ 2 ปี – 2.6 ปี

เด็กวัยนี้เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง ชอบอิสระทางความคิดและการเล่นเป็นกลุ่ม แนวทางการจัดกิจกรรมได้ออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงเต็มศักยภาพผ่านกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมเสริมในการโยน กระโดด ปีนป่าย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ เด็กรู้จักอดทน รอคอย ช่วยเหลือ แบ่งปันจากการร่วมกิจกรรมที่จัดมากขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก ตอบคำถามปลายเปิด เล่นเกมตามความชอบ ความถนัด เด็กสามารเชื่อมโยงประสบการณ์ตรงตอบคำถามต่าง ๆ ได้หลากหลายและสามารถจับคู่สี สิ่งของ สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมือนกัน เปรียบเทียบ หนัก เบา จม ลอย ไกล ใกล้ ตามวัยได้อย่างเหมาะสม