โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างหลากหลาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป

PRANGTHIP THAI PLUS PROGRAM โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างหลากหลาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะการสื่อสาร รวมทั้งความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ได้เปิดสอนในระดับปฐมวัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนชั้นนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอง) และได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปัจจุบัน) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เรื่องราวใน ชีวิตจริง บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หลักสูตรภาคภาษาไทย ( Prangthip Thai Plus Program ) พัฒนาจาก Theme Based ของ Scholastic จากสหรัฐอเมริกา บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามระดับชั้นให้เหมาะสมกับวัยและบริบทของเด็ก อาทิ

  • ชั้นอนุบาล 1 : โรงเรียนของเรา บ้านของฉัน ร้านค้า ร้านอาหาร บุคคลในชุมชน และสนุกกับโครงงาน
  • ชั้นอนุบาล 2 : ชาติของเรา สวน ไร่ นา ทะเล ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตะลุยเมืองหลวง และสนุกกับโครงงาน
  • ชั้นอนุบาล 3 : ฉันเป็นคนไทย การคมนาคมและการสื่อสาร พิพิธภัณฑ์ สวน สวนสัตว์ และสนุกกับโครงงาน

หลักสูตรนี้จัดประสบการณ์ตามแนวคิดให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับภาษาที่สาคัญกับเจ้าของภาษาได้ดีในช่วงวัยนี้ ในแต่ละห้องมีครูประจาชั้นจัดกิจกรรมและครูผู้ช่วยร่วมกันดูแลนักเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเลิกเรียน กิจกรรมในตารางเรียนประกอบด้วย Language Art : English สอนโดยครูชาวต่างชาติ และ Language Art : Chinese โดยวันจันทร์-ศุกร์ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษสลับกับภาษาจีน และกิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมหลักของระดับปฐมวัย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สร้างเสริมประสบการณ์ กลางแจ้ง สร้างสรรค์ เกมการศึกษาและเสรี รวมทั้งคอมพิวเตอร์ ว่ายน้า และการพัฒนาด้านสติปัญญาโดยโรงเรียนได้จัดทา แบบพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ ประสบการณ์การเรียนรู้ และภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะการอ่านเขียนอีกด้วย

นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษานอกสถานที่ รักการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเลือกตามความสนใจ เช่น Little Lab Junior, Fun with English , Phonics for Kindergarten , Lego, กลไกหุ่นยนต์พื้นฐาน ภาษาจีน ว่ายน้า เทควันโด ศิลปะ วาดภาพและการประดิษฐ์ ดนตรี นาฏศิลป์ และ Chill Dance

กิจกรรมพัฒนานักเรียนซึ่งจัดโดยโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ กิจกรรมไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประชาธิปไตยวัยอนุบาล โบสีชมพู สร้างเสริมจินตนาการ Sports Day บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพาน้องเข้าห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมกริยามารยาทและประเพณีไทย และชมพูปรางทิพย์ เป็นต้น

เป้าหมายของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนที่จบชั้น อนุบาล 3 เป็นคนดี มีสัมมาคารวะ ไหว้สวย รู้จักการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีสมรรถนะตามมาตรฐานของเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการคิด ความกล้าในการแสดงออก การสื่อสารด้วยภาษาไทย อ่านเขียนภาษาไทยได้ตามวัย มีทักษะชีวิต สุขภาพกายและจิตสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป

การประเมินและการรายงานผลการพัฒนานักเรียน

  • ครูประจำชั้น สื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อการส่งเสริม การพัฒนาเด็ก อย่างสม่ำเสมอ ด้วย “บันทึกสารสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” นอกจากการสนทนากัน และสื่อสารทางไลน์ห้องเรียน

  • Student Portfolio การจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะการคิด การทำงาน การจัดการ และการตัดสินใจ โดยนักเรียนบันทึกกิจวัตรที่ปฏิบัติ ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมแต่ละวัน และเก็บผลงานใส่แฟ้ม ประเมินแฟ้มของตนเองและเพื่อน โดยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมินแฟ้มสะสมงานทุกภาคเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจะส่งมอบให้ผู้ปกครอง

  • Student Report รายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ สติปัญญา ของนักเรียน และบันทึกความเห็นของครูประจำชั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบทุกภาคเรียน