Developmental Milestones

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ Extra English Program (EEP) กำหนดความสามารถ การปฏิบัติของเด็ก ๆ ในแต่ละระดับชั้น ตามพัฒนาการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กในแต่ละช่วงอายุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจวัตรสำหรับเด็ก ๆ โดยจัดเป็น 5 ด้าน ได้แก่ Movement , Hand & Finger Skill , Language , Cognitive และ Social & Emotional Milestones ซึ่งกำหนดสมรรถนะหลักของเด็กที่สามารถปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล EEP K1 และ EEP K2-3 โดยในระดับชั้น EEP K2-3 การปฏิบัติของเด็กในชั้น EEP K3 สามารถปฏิบัติในแต่ละรายการทำได้ด้วยตนเอง มีความคล่องแคล่ว และปฏิบัติด้วยความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นจากระดับชั้น EEP K2

พัฒนาการ สมรรถนะของเด็กแต่ละคนนอกจากจะเป็นไปตามวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ยังขึ้นอยู่กับโอกาสของเด็กที่ได้รับจากแนวคิดในการเลี้ยงดู สถานการณ์ และความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการส่งเสริมให้พัฒนาการ สมรรถนะของเด็กมีความก้าวหน้าอีกด้วย

1. Movement Milestones

เตรียมอนุบาล

 • เดินถอยหลังได้
 • กระโดดอยู่กับที่โดยเท้าพ้นพื้นทั้งสองข้าง

EEP K1

 • กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้
 • วิ่งแล้วหยุดได้
 • ขึ้น และ ลง บันได โดยมีผู้ช่วยเหลือ
 • รับลูกบอลโดยใช้ลำตัวช่วยได้

EEP K2 – 3

 • เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังอย่างคล่องแคล่วงว่องไว
 • กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ ไปข้างหน้าได้
 • วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
 • ขึ้น และ ลง บันได ได้ด้วยตนเอง
 • รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้

2. Hand & Finger Skill Milestones

เตรียมอนุบาล

 • จับสีเทียนแท่งใหญ่ เพื่อขีดเขียนได้
 • เลียนแบบลากเส้นเป็นวงหรือเส้นตรงแนวดิ่งได้

EEP K1

 • ใช้กรรไกรตัดกระดาษด้วยมือข้างเดียว
 • เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

EEP K2-3

 • ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง เส้นโค้งได้
 • เขียนรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

3. Language Milestones

เตรียมอนุบาล

 • พูดเป็นวลีสั้น ๆ
 • บอกได้ว่าตนเองต้องการขับถ่าย
 • ร้องเพลงได้บางคำ และร้องเพลงคลอตามทำนอง
 • พยายามเลียนเสียงต่าง ๆ

EEP K1

 • กล้าพูดกล้าแสดงออก
 • เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ
 • สามารถพูดสื่อสารได้ชัดเจน ให้คนแปลกหน้าที่ไม่ได้ใกล้ชิดเข้าใจได้
 • ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
 • เข้าใจสามารถปฏิบัติกิจกรรมและทำตามคำสั่ง Homeroom Teacher ได้
 • พูดโต้ตอบภาษาอังกฤษเป็นคำได้
 • บอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บุคคล สิ่งรอบตัวในบ้าน และห้องเรียน ได้
 • ฟังและทำตามคำสั่ง 1 – 2 ขั้นตอนต่อเนื่อง ได้
 • สนใจฟังหรืออ่านหนังสือด้วยตนเอง
 • เขียนคล้ายตัวอักษรพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทย

EEP K2-3

 • กล้าพูดกล้าแสดงออกตามสถานการณ์
 • เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง และสนทนาโต้ตอบได้
 • ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบได้
 • เข้าใจสามารถปฏิบัติกิจกรรมและทำตามคำสั่ง Homeroom Teacher ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • พูดโต้ตอบภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้
 • ฟังและทำตามคำสั่ง 2 – 3 ขั้นตอนต่อเนื่องได้
 • เขียน อ่านคำภาษาไทยพื้นฐานระดับปฐมวัยได้
 • เขียน อ่านพยัญชนะภาษาอังกฤษ ชื่อเล่นตนเองและคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้
 • สนใจหยิบหนังสือมาอ่าน ถาม / เขียนสื่อความคิดตนเอง

4. Cognitive Milestone

เตรียมอนุบาล

 • อยากเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
 • ถามบ่อยถามซ้ำ
 • สนใจดูหนังสือนิทานภาพ
 • บอกชื่อของใช้ประจำวันได้

EEP K1

 • สามารถเรียกชื่อสีได้
 • สามารถเข้าใจหลักการของการนับ และ จำนวนมากกว่า น้อยกว่า
 • สามารถจำบางส่วนของเรื่องได้
 • บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ
 • จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
 • ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ
 • คาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
 • กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • สร้างผลงานศิลปะ / เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง

EEP K2-3

 • สามารถนับจำนวน เปรียบเทียบจำนวน และบวก ลบจำนวนโดยไม่มีการทดได้
 • บอกลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
 • จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้สองลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์
 • ระบุสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ
 • คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ระบุปัญหาและเลือกวิธีแก้ปัญหา
 • กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
 • สร้างผลงานศิลปะ / เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม

5. Social & Emotional Milestones

เตรียมอนุบาล

 • รอคอยช่วงสั้น ๆ
 • สวมเสื้อผ้าโดยมีคนช่วย
 • แสดงความภาคภูมิใจเมื่อทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จ
 • เล่นรวมกับคนอื่นแต่ต่างคนต่างเล่น
 • เลียนแบบการกระทำผู้ใกล้ชิดหรือเด็กคนอื่น

EEP K1

 • สามารถแต่งตัวและถอดออกเองได้
 • สนใจในการหาประสบการณ์ใหม่ๆ
 • ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง เพื่อสิ่งที่ตนเองต้องการ
 • มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น
 • มีจินตนาการถึงสิ่งที่ไปเคยเห็นไม่คุ้นเคยเช่น สัตว์ประหลาด
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
 • แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง
 • สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

EEP K2-3

 • แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว
 • เล่น / ทำงานร่วมมือกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
 • ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้ด้วยตนเอง
 • เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
 • ขออนุญาต / รอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
 • ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
 • ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาละเทศะ
 • แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อื่น
 • แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์
 • สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

*เอกสารอ้างอิง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ