ปรางทิพย์เดย์แคร์ได้พัฒนาหลักสูตรเดย์แคร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ที่สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ช่วงอายุ 0-3 ปี โดยแบ่งกลุ่มเด็กตามช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่ม XS S M L เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับวัย เช่นการฝึกพูดออกเสียง การพัฒนากล้ามเนื้อแขนขา กล้ามเนื้อมือ การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหาอย่างง่าย การปฏิบัติตามขั้นตอน และการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เป็นต้น

เป้าหมายของปรางทิพย์เดย์แคร์ เพื่อให้นักเรียนเดย์แคร์ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน บอกความต้องการของตนเองได้ มีสัมมาคารวะ ไหว้สวย รู้จักการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม อารมณ์ดี แจ่มใส สุขภาพกายและจิตสมบูรณ์แข็งแรง

เน้นการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดภายในอาคาร โดยแยกเฉพาะจากกลุ่มอื่นๆ มีกิจกรรมรายวันสำหรับเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวัย ได้แก่ กลุ่ม 3-6 เดือน กลุ่ม 6-9 เดือน และกลุ่ม 9-12 เดือน แต่ละกลุ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน

ปรางทิพย์เดย์แคร์ แบ่งกลุ่มการพัฒนาตามช่วงอายุของเด็ก

Daycare XS สำหรับเด็กอายุ 3 – 12 เดือน

เน้นการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดภายในอาคาร โดยแยกเฉพาะจากกลุ่มอื่นๆ มีกิจกรรมรายวันสำหรับเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวัย ได้แก่ กลุ่ม 3-6 เดือน กลุ่ม 6-9 เดือน และ กลุ่ม 9-12 เดือน แต่ละกลุ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กอย่างรอบด้าน

Daycare S, M, L สำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี

Day Care S เด็กอายุ 1 – 1.6 ปี Day Care M เด็กอายุ 1.6 – 2 ปี Day Care L เด็กอายุ 2 – 3 ปี แต่ละกลุ่มจัดหน่วยการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ในหัวข้อที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย อาทิ ตัวเรา กิจวัตรประจำวัน บุคคลในครอบครัว ธรรมชาติแสนสวย เป็นต้น

เด็ก ๆ แต่ละกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนในหน่วยการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เคลื่อนไหวและจังหวะ สร้างสรรค์ เกมการศึกษา และกิจกรรมเสรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา เด็กทุกกลุ่มปฏิบัติบางกิจกรรมร่วมกัน เช่นเข้าแถวเคารพธงชาติ เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นร่วมกัน เป็นต้น

ปรางทิพย์เดย์แคร์สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเด็กให้ผู้ปกครองรับทราบรายวันด้วยสมุดบันทึกประจำวันของนักเรียนเดย์แคร์ โดยครูประจำชั้นจะรายงานเรื่องการรับประทานอาหาร ดื่มนม การนอนกลางวัน การขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย การเล่นกับเพื่อน และอาการเจ็บป่วย (ถ้ามี)

ผู้ปกครองและคุณครูเดย์แคร์จะมีความใกล้ชิดในการร่วมกันสังเกตและพัฒนานักเรียนเป็นอย่างดี ในแต่ละวันเมื่อผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน ครูและผู้ปกครองจะสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนักเรียนเป็นประจำ

นอกจากนี้ปรางทิพย์เดย์แคร์ยังมีแฟ้มสะสมงานนักเรียน (Student Portfolio) เพื่อรายงานความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พัฒนาการ และผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน รวมทั้งข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ความยาวรอบศีรษะ และผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ส่งให้ผู้ปกครองรับทราบเป็นรายเดือน

  • ปรางทิพย์เดย์แคร์แบ่งเด็กตามช่วงอายุ มีครูประจำชั้นและพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เพื่อดูแลและพัฒนาเด็กด้วยวิธีการและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

  • ปรางทิพย์เดย์แคร์พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด จัดกิจกรรม สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ความกล้าในการแสดงออก และมีความสุขในการเล่นกับเพื่อนๆ

  • ปรางทิพย์เดย์แคร์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยออกแบบให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวของตนเอง บุคคลและสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากของจริง ลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านร่างกาย การสื่อสาร สติปัญญา การคิด การแก้ปัญหาอย่างง่ายและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น